Terms of Sale

תנאי מכירה והתקשרות

 

סעיף 1 - אישור וביצוע הצעה/ הזמנה 

 1. 1. הצעת מחיר ו/או הזמנה, תקפים ל-14 יום, אלא אם נרשם מפורש אחרת.
 2. 2. ההזמנה החתומה ע"י הלקוח, תשלח בפקס ו/או ב-MAIL לאישור הספק.
 3. 3. כל שינוי מחייב הסכמה מפורשת חתומה ע"י הצדדים.

סעיף 2 - שינוי מחיר

אם מיום קבלת ההזמנה אצל הספק ועד למועד הספקת הסחורה ו/או עד לגמר ההזמנה תחולנה התייקרויות עליהן אין לספק שליטה כגון, שינוי מחיר חומרי הגלם, בדמי הביטוח, לרבות ביטוח סיכון מלחמה, בשער חליפין שהיה קיים בעת אישור החוזה ו/או ההזמנה ו/או ההתייקרויות האחרות הנובעות, מהוראות כלשהן של שלטונות מוסמכים, הרי יהיה הספק זכאי ליקר את הסחורה שטרם סופקה מעל למחירים הנקובים בהזמנה ועל המזמין לשלם לספק את המחיר המעודכן לפי דרישת הספק.

סעיף 3 - שינוי כמות 

הספק יהיה רשאי לספק הסחורה בהפרש של 10% מעל או מתחת לכמות שנקבעה בהזמנה והמזמין יהיה חייב לקבל את הסחורה למרות ההפרש. התשלום יהיה בהתאם ועבור הכמות שסופקה בפועל.

סעיף 4 - אריזה

הסחורה תסופק באריזות קרטון. בתוך הקרטון תהיה שקית פלסטיק, אלא אם סוכם ומאושר אחרת.

הקרטונים יסופקו על גבי משטחי עץ עטופים ומהודקים ב"שרינק".

המשטחים, יסופקו בפיקדון ולשימוש חוזר, עם החזרתם יזוכה המזמין בסכום שחויב בגינם.

סעיף 5 - הספק

 1. 1. זמני ותאריכי ההספקה שנקבעו בהזמנה הינן משוערים בלבד. הקדמה או איחור של עד 30 ימים בהספקת הסחורה ע"י הספק תחשב להספקת הסחורה במועדה. הסחורה תסופק בכמויות ובזמנים כפי שייקבעו ע"י הספק תוך תקופה שהוסכם לגביה. ההספקה והמחירים יהיו במחסן הספק, אלא, אם הוסכם אחרת בכתב. הספק זכאי לייצר את הסחורה כולה או בחלקה מיד עם 'קבלת החוזה ו/או ההזמנה חתומה ע"י המזמין, לחילופין, זכאי הספק לספק את הסחורה מתוך המלאי שלו.
 2. 2. הספק לא יהיה אחראי להספקה ו/או למחיר של הסחורה, שלא הוצאה מרשות הספק תוך 15 יום מתאריך קבלת הודעה מאת הספק שהסחורה עומדת לרשות המזמין. באם תוך 15 ימים לא לקח המזמין את הסחורה יהיה חייב המזמין לשלם לספק את מלוא תמורת הסחורה בהתאם לתנאי התשלומים הנקובים בהזמנה למרות שלא לקח הסחורה לרשותו.
 3. 3. אם בתום מועד ההודעה שהסחורה עבור המזמין מוכנה ולא הוציאה המזמין מרשות הספק לא יהיה הספק אחראי לטיב הסחורה ולשלמותה ויוכל להעבירה למחסן המזמין ו/או לכל מקום אחר על חשבון ועל אחריות המזמין. סחורה שלא נלקחה במועד, אין הספק אחראי לאיכותה.
 4. 4. בכל מקרה ולמרות האמור לעיל, אם המזמין לא יקבל את הסחורה העומדת לרשותו בהתאם לתנאי החוזה ו/או ההזמנה הרי יכול הספק עם מתן ההודעה על כך למזמין, לבטל את החוזה ו/או ההזמנה או כל יתרה המגיעה לקונה בהתאם לחוזה והמזמין ישלם לספק בעד כל הסחורה שסופקה לו ע"י הספק עד לאותו תאריך, לפי המחירים והתנאים שנקבעו בחוזה ו/או בהזמנה.

סעיף 6 - אי ביצוע ההספקה

הספק לא יהיה אחראי עבור אי הספקת או עיכוב כלשהו של סחורה אשר הוזמנה אם נבצר ממנו בגלל סיבות שאינן תלויות בו כגון כח עליון, הוראות הרשות המחוקקת, שביתה או מסיבה אחרת שאין לספק שליטה עליה.

סעיף 7 - דוגמאות ושרטוטים

דוגמאות, ציורים גרפיים שרטוטים וכו' לרבות זכות יוצר יישארו אצל הספק ובבעלותו אלא אם הוכח אחרת. מבלטים, גלופות, הטבעות וכד' שהוכנו ע"י הספק יישארו תמיד בבעלותו של הספק בין אם המזמין שילם עבורם ובין שלא שילם, ולמזמין לא תהיה זכות לעשות כל שימוש בהם.

סעיף 8 - סחורה שאבדה או ניזוקה בדרך

הספק אחראי לשלמות הסחורה במחסניו, כל חוסר או נזק שייגרמו בדרך שבין מחסני הספק והמזמין כגון אבדה, גניבה וכל נזק אחר הם באחריותו של המזמין פרט למקרים שסוכם בין המזמין לספק כי הסחורה תסופק למזמין במקום עסקו.

סעיף 9 - כללי

 1. 1. על הקונה להודיע בכתב בדואר רשום ו/או  בפקס ו/או במייל תוך 7 ימים ממועד קבלת סחורה על סחורה שלטענת המזמין פגומה. המזמין יאפשר לספק לבדוק הפגם אם קיים.
 2. 2. היה ויתברר לספק כי כמות הסחורה הפגומה עולה על 15 יחידות לאלף ולאחר שיוכח לספק כי הסחורה יצאה פגומה ממחסן הספק, אזי מתחייב הספק לזכות את המזמין בגין כמות הסחורה הפגומה ו/או להחליף הסחורה בסחורה בלתי פגומה - הכל לפי בחירת הספק.
 3. 3. תוקף האחריות זו של הספק תעמוד בתוקפה לתקופה של 10 ימים ממועד העמדת הסחורה לרשות המזמין.
 4. 4. במידה ויתגלה חוסר בכמות הסחורה שסופקה למזמין בהשוואה לכמות הנקובה בתעודת המשלוח, ומבלי לגרוע באמור בתנאי המכירה הנ"ל, מתחייב המזמין להודיע לספק ולא יאוחר מ-7 ימים ממועד העמדת הסחורה לרשות המזמין על חוסר כזה.
 5. 5. במקרה של חוסר העולה על 15 יחידות לאלף יזוכה המזמין בגין הסחורה שלא סופקה ו/או ישלים הספק את הכמות - הכל לפי החלטתו של הספק.
 6. 6. חתימת המזמין ו/או מי מטעמו על תעודת המשלוח ו/או חשבונית תהווה אישור לקבלת הסחורה ולתנאי המכירה הנ"ל ו/או המפורטים באינטרנט ולתנאים הכלליים. ואולם גם מסירת תעודת המשלוח למזמין ו/או מי מטעמו תהווה אישור לקבלת הסחורה ולתנאים הכלליים.
 7. 7. בכל מקרה בו המזמין הוא תאגיד משפטי, חתימת התאגיד או בעל זכות חתימה בתאגיד ו/או מחסנאי ו/או נהג מטעמו מהווה גם ערבות אישית של המנהל ושל המקבל לפירעון התמורה ולקיום כל התנאים הכלליים.
 8. 8. כל סכום שלא ישולם על חשבון התמורה במועדו, יישא ריבית חריגה הנהוגה בבנק לאומי ממועד התשלום המופיע בהסכם ועד לתשלום בפועל בכל מקרה של הגשת תביעה משפטית עקב אי פירעון התמורה או חלק ממנה יישא המזמין גם בהוצאות התביעה ובשכר טרחת עו"ד המוכר.
 9. 9. מקום השיפוט היחידי בנוגע לכל סכסוך הנובע ו/או הקשור למסמך זה, הוא בית משפט המוסמך בתל אביב-יפו.
 10. 10. בכל מקרה, המזמין חייב לאפשר לכל גורם שהוא מטעם הספק לבדוק את התלונה במקום אחסונה. לכל בדיקה יצטרף גורם רשמי מטעם המזמין. הבודק יכין דו"ח שיועבר למנכ"ל הספק הכולל מסקנות.

סעיף 10 - אחריות

בכל מקרה של בקשה להחזרת סחורה, חייב המזמין לנמק הסיבה בכתב ולקבל אישור הספק. הבקשה מוגבלת ל-30 יום בלבד. בכל מקרה שהסחורה תועבר לצד ג', אין הספק אחראי לגבי איכותה, אלא אם אושרה העברה/מכירה זאת מראש בכתב. כל זאת לאחר שנמסר לספק, מראש ובכתב מטרת השימוש של הטובין. אי האישור של הספק פוטר אותו מאחריותו לכל אירוע לגבי צד ב' ג' וכו'.

סעיף 11

הלקוח מתחייב להתנהגות ואחריות בהתאם לרשום בהתקשרות עם סנפלסט בע"מ. כמו כן מאשר שקרא את תוכן מפרט הנחיות זה ולהתנהג בהתאם.

סעיף 12

ידוע ומוצהר בזה, שאין ולא תהיה לסנפלסט כל התחייבות ללקוח צד שלישי, אשר קיבל/רכש וכו' את מוצרי סנפלסט שלא באופן ישיר מסנפלסט עצמה.

סעיף 13

חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להשתמש בדרך כל שהיא במוצרים המופיעים בקטלוג, באינטרנט ו/או בכל דרך אחרת כולל באם רשומים או לאו אצל רשם הפטנטים. בכל מקרה על כל משתמש לקבל על כך אישור מוקדם מסנפלסט בכתב.

סעיף 14

ידוע ומוסכם, שאין שום קשר חוזי בין סנפלסט לכל צד שלישי, שמוצריה הגיעו אליו.