Terms of Sale

תנאי המכירה:

1. אישור הצעה/הזמנה

הצעת מחיר, כמות ויתר הפרטים המוזכרים בהצעה/הזמנה שהועברה על ידנו כוחם יפה ל -14 יום מתאריך ההצעה אלא אם ננקב מועד אחר בהצעה ע"י הספק. בכפוף לאמור להלן בסעיף 5, אישור ההזמנה הנ"ל חתום ע"י המזמין צריך להגיע אל הספק תוך הזמן הנ"ל. הצעות לשינויים יסוכמו בין הצדדים, ולא יחייבו את הספק אלא באם אישר אותם בכתב.

2. שינוי מחיר

אם מיום קבלת ההזמנה אצל הספק ועד למועד אספקת הסחורה או עד לגמר ההזמנה תחולנה התייקרויות עליהן אין שליטה לספק כגון שינוי במחיר חומרי הגלם, בדמי ביטוח, לרבות ביטוח סיכון מלחמה, בשער החליפין שהיה קיים בעת אישור החוזה ו/או ההזמנה ו/או התייקרויות אחרות הנובעות, מהוראות כלשהן של שלטונות מוסמכים הרי יהיה הספק זכאי ליקר את הסחורה שטרם סופקה מעל למחירים הנקובים בהזמנה ועל המזמין לשלם לספק את המחיר המעודכן לפי דרישת הספק.

3. שינוי כמות

הספק יהיה רשאי לספק הסחורה בהפרש של 10% מעל או מתחת לכמות שנקבעה בהזמנה והמזמין יהיה חייב לקבל את הסחורה למרות ההפרש. התשלום יהיה בהתאם ועבור הכמות שסופקה בפועל.

4. אריזה

הסחורה תסופק במיכלים של קרטון, או ללא מיכלים, או במיכלים חוזרים ו/או בכל שיטה שיסוכם עליה בין הספק למזמין. התשלום הכרוך בכך יוסכם בין הספק והמזמין. בכל אותם המקרים בהם האריזה הינה רכושו של המזמין, יעמיד המזמין לרשות הספק את האריזה במחסן של הספק, במקרים של אריזה חוזרת בין שהיא רכושו של המזמין, יחזיר המזמין את האריזה למחסנו של הספק.

5. הספק  

א. זמני ותאריכי האספקה שנקבעו בהזמנה הינם משוערים בלבד. הקדמה ו/או איחור של עד 30 ימים באספקת הסחורה ע"י הספק תחשב לאספקת הסחורה במועדה. הסחורה תסופק בכמויות ובזמנים כפי שייקבעו ע"י הספק תוך תקופה שהוסכם עליה. האספקה והמחירים הם במחסן הספק אלא אם הוסכם אחרת בכתב. הספק זכאי לייצר את הסחורה כולה או בחלקה מיד עם קבלת החוזה ו/או ההזמנה החתומה ע"י המזמין, לחילופין זכאי הספק לספק את הסחורה מתוך המלאי שלו.

ב. הספק לא יהיה אחראי לאספקה ו/או למחיר של הסחורה, שלא הוצאה מרשות הספק תוך 15 יום מתאריך קבלת הודעה מאת הספק שהסחורה עומדת לרשות המזמין. באם תוך 15 ימים לא לקח המזמין את הסחורה יהיה חייב המזמין לשלם לספק את מלוא תמורת הסחורה בהתאם לתנאי התשלומים הנקובים בהזמנה למרות שלא לקח הסחורה לרשותו.

ג. אם בתום מועד ההודעה שהסחורה עבור המזמין מוכנה ולא הוציאה המזמין מרשות הספק לא יהיה הספק אחראי לטיב הסחורה ולשלמותה, ויוכל להעבירה למחסן המזמין ו/או לכל מקום אחר על חשבון ועל אחריות המזמין.

ד. בכל מקרה ולמרות האמור לעיל, אם המזמין לא יקבל את הסחורה העומדת לרשותו בהתאם לתנאי החוזה ו/או ההזמנה הרי יכול הספק עם מתן הודעה על כך למזמין, לבטל החוזה ו/או ההזמנה או כל יתרה המגיעה לקונה בהתאם לחוזה והמזמין ישלם לספק בעד כל הסחורה שסופקה לו ע"י הספק עד לאותו תאריך, לפי המחירים והתנאים שנקבעו בחוזה ו/או בהזמנה.

6. אי ביצוע האספקה

הספק לא יהי אחראי עבור אי אספקת סחורה אשר הוזמנה אם נבצר ממנו בגלל סיבות שאינן תלויות בו כגון כוח עליון, הוראות הרשות המחוקקת, שביתה או מסיבה אחרת כלשהי שאין לספק שליטה עליה.

7. דוגמאות ושרטוטים

דוגמאות, ציורים גראפיים, שרטוטים וכו' לרבות זכות יוצר יישארו אצל הספק ובבעלותו אלא אם הוסכם אחרת. מבלטים, גלופות, הטבעות וכד' שהוכנו ע"י הספק יישארו תמיד בבעלות של הספק בין אם המזמין שילם עבורם ובין שלא שילם, ולמזמין לא תהיה זכות לעשות כל שימוש בהם.

8. סחורה שאבדה או ניזוקה בדרך

הספק אחראי לשלמות הסחורה במחסניו, כל חוסר או נזק שייגרמו בדרך שבין מחסני הספק והמזמין כגון אבדה, גניבה וכל נזק אחר הם באחריותו של המזמין פרט למקרים שסוכם בין המזמין לספק כי הסחורה תסופק למזמין במקום עסקו.

9. כללי

א. על הקונה להודיע בכתב בדואר רשום ו/או בפקס תוך 7 ימים ממועד קבלת הסחורה על סחורה שלטענת המזמין פגומה. המזמין יאפשר לספק לבדוק הפגם אם קיים.

ב. היה ויתברר לספק כי כמות הסחורה הפגומה עולה על 15 יחידות לאלף, ולאחר שיוכח לספק כי הסחורה יצאה פגומה ממחסן הספק, אזי מתחייב הספק לזכות את המזמין בגין כמות הסחורה הפגומה ו/או להחליף הסחורה בסחורה בלתי פגומה – הכל לפי בחירת הספק.

ג. תוקף האחריות זו של הספק תעמוד בתוקפה לתקופה של 10 ימים ממועד העמדת הסחורה לרשות המזמין.

ד. במידה ויתגלה חוסר בכמות הסחורה שסופקה למזמין בהשוואה לכמות הנקובה בתעודת המשלוח, ומבלי לגרוע באמור בתנאי המכירה הנ"ל, מתחייב המזמין להודיע לספק ולא יאוחר מ – 7 ימים ממועד העמדת הסחורה לרשות המזמין על חוסר כזה.

ה. במקרה של חוסר העולה על 15 יחידות לאלף יזוכה המזמין בגין הסחורה שלא סופקה ו/או ישלים הספק את הכמות – הכל לפי החלטתו של הספק.

ו. חתימת המזמין ו/או מטעמו על תעודת המשלוח תהווה אישור לקבלת הסחורה ולתנאים הכלליים, ואולם גם מסירת תעודת המשלוח למזמין ו/או מטעמו תהווה אישור לקבלת הסחורה ולתנאים הכלליים.

ז. בכל מקרה בו המזמין הוא תאגיד משפטי, חתימת מנהל התאגיד או בעל זכות חתימה בתאגיד מהווה גם ערבות אישית לפירעון התמורה ולקיום כל התנאים הכלליים.

ח. כל סכום שלא ישולם על חשבון התמורה במועדו, יהיה צמוד לעליית שער היציג של דולר ארה"ב בלבד עד לפרעון בפועל וישא ריבית דולרית בשיעור 5% לחודש כאשר ירידה בשער ה $ לא תילקח בחשבון. בכל מקרה של הגשת תביעה משפטית עקב אי פירעון התמורה או חלק ממנה ישא המזמין גם בהוצאות התביעה ובשכר טרחת עו"ד המוכר.

ט. מקום השיפוט הייחודי בנוגע לכל סכסוך הנובע ו/או הקשור למסמך זה, הוא בית משפט המוסמך בתל-אביב-יפו.